Všeobecné obchodní podmínky ⤵

Poslední revize 1. 1. 2022Prodávající:

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti (dále jen „VOP“): SEMPRINT s.r.o., se sídlem: 2. května 480, 74213 Studénka, IČO: 594 54 948. Společnost je evidována u ORKS Ostrava, odd. C, vložka 54694 (dále jen prodávající), která provozuje formulář pro online objednávku na stránkách www.absolventska-tricka.cz a prodává upomínkové předměty pro školy prostřednictvím tištěných katalogů.


Kupující:

V těchto VOP znamená výraz:

a) kupující“ – spotřebitel nebo podnikatel

b) prodávající“ – osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za prodávajícího je považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet prodávajícího.

c) spotřebitel“ – každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.


I. Úvodní ustanovení


1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.


2.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a v případě kupujícího také ustanovením zákona č 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.


3.1. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


4.1. Kupující obdrží kopii VOP v příloze e-mailu, který v objednávce uvedl. Dále kupující obdrží daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy při převzetí zboží.


5.1. Kupující podáním a potvrzením objednávky e-mailem stvrzuje svým souhlasem „ANO“, že se seznámil s VOP a bez výhrad s nimi souhlasí.


II. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1. Prodávající sděluje, že:


a) prodávajícím je SEMPRINT s.r.o. se sídlem: 2. května 480, 74213 Studénka, IČO: 294 54 948 a kontaktní údaje na prodávajícího jsou info@absolventska-tricka.cz, telefon 604 40 17 60. Společnost není plátce DPH.

b) ceny zboží na webových stránkách a tištěných katalozích jsou koncové, zahrnují veškeré poplatky stanovené zákonem, náklady na dodaní zboží se mohou lišit v případě zvolením jiné dopravy, přepravní společnosti na požadavek kupujícího.

c) kupující spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů pouze u objednávek zboží, na kterém nejsou prováděny žádné úpravy – zvláště tisky na základě objednávky kupujícího. Na základě § 1837 Občanského zákoníku kupující spotřebitel nemá právo od kupní smlouvy odstoupit u objednávek zboží, které bylo upraveno dle jeho přání – zvláště tisky na základě objednávky kupujícího.

d) webové stránky a tištěný katalog nese informaci u nabídky textilu o velikostních tabulkách textilu. V tabulkách jsou uvedeny rozměry pro daný textil včetně možných rozměrových tolerancí.

V případě zjištění kupujícího po obdržení objednávky, že se jedná o např. nevhodnou velikost, barvu textilu nebo jiný nevyhovující parametr jakéhokoliv nabízeného zboží, který je však v souladu s uvedenou nabídkou na webu a v tištěném katalogu, anebo případně výše uvedenou velikostní tabulkou – nemůže být reklamace uplatněna.

f) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo jiným nejlevnějším způsobem dodání zboží, který prodávající nabízí.

g) v případě že kupující spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u info@absolventska-tricka.cz nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.

h) kupní smlouva zaslaná prostřednictvím online formuláře, nebo e-mailem je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím tištěného objednávkového formuláře jsou archivovány pouze v písemné podobě. Objednávky nejsou veřejnosti přístupné.

i) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.

1 písm. e) Občanského zákoníku.

j) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy a možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky před podáním objednávky jsou popsány v ustanovení čl. 3 VOP.


III. Uzavření kupní smlouvy


3.1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Objednávka prostřednictvím webového formuláře na stránkách společnosti doplněna o poznámku (dále jen „Poznámka“) k objednávce. Uvedená poznámka může mít vliv na výslednou cenu zboží.


3.2. Webová stránka nebo tištěné katalogy obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Prodávající nenabízí jiné zboží nebo provedení zboží než zboží a v provedení, které je zobrazeno nebo popsáno na webových stránkách s tím, že:


a) dosažení shody o koupi typu zboží a jeho provedení zobrazeném na stránkách, které kupující objednává přes online formulář, je předpokladem uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1726 Občanského zákoníku.

b) prodávající vylučuje přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku

c) prodávající vylučuje uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou od nabídky na uzavření kupní smlouvy dle § 1757 Občanského zákoníku.


3.3. Objednávka jiného zboží nebo provedení zboží než zboží v provedení, které je zobrazeno na webových stránkách nebo neschopnost prodávajícího splnit objednávku kupujícího pro vyčerpání zásob nebo neschopnost plnit nezakládá jakoukoliv odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, s výjimkou případu, kdy prodávající již obdržel platbu za zboží. V takovém případě prodávající kupujícímu přijatou platbu za zboží navrátí.


3.4. Ceny nabízeného zboží jsou koncové a zahrnují všechny související poplatky, s výjimkou ceny dopravy, které jsou uvedeny zvlášť. Rozsah nabídky zboží a ceny tohoto zboží (s výhradou vyčerpání zásob nebo schopnosti prodávajícího plnit) v platnosti uvedené v tištěných katalozích nebo po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní společnosti.


3.5. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze

v případě, kdy je zboží doručováno na území České republiky.


3.6. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář (možnost vyplnění jeho tištěné podobě). Tištěný formulář lze zaslat prostřednictvím České pošty nebo v příloze mailu. Objednávku lze provést i e-mailem. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží. Způsob úhrady kupní ceny za zboží, a celkové náklady spojené s dodáním zboží prodávající zasílá kupujícímu k odsouhlasení po přijetí objednávky spolu s náhledem ke schválení. Dále jen jako „objednávka“.


3.7. Než kupující objednávku závazně potvrdí, může zkontrolovat a měnit všechny údaje, týkající se objednaného zboží. Objednávku nelze odeslat před vyplněním povinných údajů.


3.8. Objednávku kupující potvrzuje tím, že klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“ nebo písemně e-mailem v případě zaslaní tištěného objednávkového formuláře. Za případné chyby při přenosu dat prodávající neodpovídá.


3.9. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Před uzavření objednávky bude kupujícímu

zaslán v příloze e-mailu grafický návrh ke schválení. Jeho schválení provede kupující uvedeným souhlasného

„ANO“ v odpovědi tohoto e-mailu. Tímto souhlasem nese kupující odpovědnost za správnost zaslaného grafického návrhu prodávajícím v příloze mailu. Uvedené údaje v grafickém návrhu se mohou lišit od údajů zadaných kupujícím!


3.10. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání řádně vyplněné objednávky prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní nebo poštou, anebo oskenovaný tištěný formulář v příloze mailu. Online rozhraní zasílá první automatické potvrzení objednávky. Po kontrole objednávky potvrdí obdržení objednávky, a tím i uzavření kupní smlouvy prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).


3.11. Objednávka zboží zaslaná zákazníkem prostřednictvím online objednávky na e-shopu www.absolventska- tricka.cz, e-mailovou poštou, telefonicky nebo doručením jakoukoliv zásilkovou společností v tištěné podobě je právně závazná. Tuto objednávku lze však kdykoliv do potvrzení prodávajícím telefonicky nebo písemně (v tištěné nebo elektronické podobě) změnit, a to až do chvíle, než se zadá celá zakázka do výroby. Po tomto okamžiku se již objednávka stává neměnnou.


3.12. Prodávající je vždy oprávněn písemně, telefonicky či e-mailem, zejména při větším množství zboží, značné výši kupní ceny nebo vyšších předpokládaných nákladech na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení správnosti údajů v objednávce.


3.13. Prodávající, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.IV. Kupní cena a platební podmínky


4.1. Cena zboží je stanovena prodávajícím v každém individuálním obchodním případu v závislosti na standardní katalogové ceny udávané prodávajícím. Celková cena je uvedena v cenové kalkulaci zaslané zákazníkovi. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:


a) v hotovosti nebo „na dobírku“ při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce,

b) předem bezhotovostní platbou na účet prodávajícího (Raiffeisenbank a.s., 7265697001/5500),


4.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou v těchto VOP i náklady spojené s dodáním a balením zboží.


4.3. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby předem na účet splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.


4.4. Pokud kupující ve lhůtě splatnosti kupní cenu neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.


4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.6. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a kupujícímu ji předá spolu s předáním zboží.


4.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.


V. Místo plnění


5.1. Místem plnění je bydliště kupujícího, školy nebo jiné místo určené kupujícím pro předávku zboží uvedené v objednávce. Adresa dodání může být rozdílná od adresy objednavatele, pokud je to objednavatele výslovné přání.


VI. Přeprava a dodání zboží


6.1. Způsob dodání zboží určuje kupující. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je splněn odevzdáním zboží zvolenému přepravci.


6.2. Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky prodejcem a schválením všech návrhů pro výrobu zboží kupujícím.


6.3. Délka dodací lhůty závisí na požadavcích kupujícího na specifikaci či úpravě daného zboží. Standardně trvá dodací lhůta 2 - 3 týdny. Tato lhůta se však může prodloužit v důsledku příliš velkého vytížení výrobních kapacit prodejce nebo prodlení ze strany dodavatele textilu. O tomto stavu však bude zákazník písemně nebo telefonicky informován.


6.4. Do dodací lhůty se nezapočítává období státních svátků.


6.5. V případě potřeby je možné si s námi domluvit dřívější datum dodání dle Vašich požadavků v souladu s našimi výrobními kapacitami.


6.6. Zásilky expedujeme prostřednictvím České pošty (dále jen přepravce) na dobírku nebo je možný osobní odběr, pokud není ujednáno jinak.


6.7. Dopravné a balné je účtováno ve výši 150,- Kč. Pokud výše objednávky přesáhne 1500,- Kč, přepravné je zdarma.


6.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých); nepřevezme-li kupující zboží ani do pěti (5) dnů ode dne prvního marného pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


6.9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení prodávajícímu.


6.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci oznámit, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.


6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce, jsou-li zvoleným přepravcem vydány.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy


7.1. Kupující spotřebitel, je oprávněn od smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího

odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne:


a) převzetí zboží

b) převzetí poslední dodávky zboží je-li předmětem kupní smlouvy, více druhů zboží nebo dodání několika částí

c) převzetí první dodávky zboží je-li předmětem kupní smlouvy opakovaná dodávka zboží.


7.2. Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. musí být provedeno písemně a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu sídla prodávajícího dle čl. 2.1. písm. a) těchto VOP.


7.3. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle čl. 7.1. VOP:


a) na dodávku zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu na základě § 1837 Občanského zákoníku,

b) na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


7.4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. VOP, zboží, které od prodávajícího obdržel.


7.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, částečně spotřebováno či nese stopy po jeho používání kupujícím spotřebitelem, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


7.6. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo jiným nejlevnějším způsobem dodání zboží, který prodávající nabízí.


7.7. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


7.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení od kupní smlouvy.


7.9. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím spotřebitelem je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, částečně spotřebováno či zdali je hygienických důvodů není možné vrátit.


7.10. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. VOP vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (dle čl. 7.6. VOP), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je přijal; prodávající však není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel


a) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

b) než bude mít prodávající objektivní možnost provést kontrolu dle čl. 7.9. VOP

c) Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím

kupující spotřebitel souhlasil.


7.11. Kupující podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit dle čl. 7.1.; na odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.


VIII. Odpovědnost za vady a záruka


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí ustanovením § 2158 a násl. Občanského zákoníku.


8.2. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba na všechny produkty činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.


8.3. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo

nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo

opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.


8.4. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.


8.5. V případě oprávněné reklamace si zajistí prodávající přepravní společností svoz zásilky na adresu provozovny, a i dopravu zpět opraveného nebo bezvadného zboží k zákazníkovi na svoje náklady. Ze strany zákazníka je třeba prodávajícímu sdělit požadovaný datum nakládky reklamovaného zboží a předat jej přepravci v původním obalu.


8.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran


9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.


9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


X. Reklamace poškozené zásilky


10.1. Při převzetí zásilky zákazník zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud zákazník zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla přepravní služby povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud zákazník zjistí skrytou vadu zboží, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.


10.2. Veškeré zásilky obsahující křehké zboží jsou označovány značkou „Křehké“ a pečlivě zabaleny dle čl. 6.8, aby se minimalizovala možnost jejich rozbití.XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


11.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajících, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu, za účelem reklamní a marketingové činností a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.


11.3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu: Typ zákazníka (nevztahuje se na jednorázový nákup), jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).


11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené přes online formulář) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou situací souvisejících s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží nebudou osobní údaje (sdělení jména a adresy dodání) prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel závadný stav neprodleně odstraní. Kupující je dále oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na e-mail kupujících.


XII. Doručování


12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.


12.2. Zpráva je doručena:


a) v případě doručování e-mailem okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných

e-mailem může být zajištěna certifikátem.

b) v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky.

c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


XIII. Čištění a údržba zboží


13.1. Dbejte prosím při údržbě textilu údajů uvedených na těchto etiketách textilu, dále perte textil z rubu a nepoužívejte agresivní prací prostředky, aby nedošlo k poškození potisku produktu.


XIV. Závěrečná ustanovení


14.1. Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní

smlouvou nebo kupní smlouvu na jakoukoliv osobu.

14.2. Nevykonání práv a oprávnění prodávajícího v návaznosti na porušení těchto VOP prodávajícím neznamená vzdání se takovýchto práv a oprávnění prodávajícího v případě jiných porušení těchto podmínek kupujícím.

14.3. Právní vztah založený nebo související s kupní smlouvou nebo užitím webové stránky se řídí českým právem.

14.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

14.5. Nesouhlasí-li kupující spotřebitel uvedenými VOP, nechť prosím neuskutečňuje objednávku u prodejce. Při vyřizování objednávek nebude postupováno jiným způsobem než dle výše uvedených VOP s výjimkou jiné předchozí písemné souhlasné komunikace kupujícího a prodávajícího!1.1.2017 SEMPRINT s.r.o.

všeobecné obchodní podmínky

absolventska-tricka.cz

Kompletní sortiment upomínkových předmětů pro absolventy a maturanty.
Tradice od roku 2001.